ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2564

ตารางการประมวลผลระหว่างวัน

ลำดับ วันที่ประมวลผล ครั้งที่ ประมวลผลแล้วได้ตามความต้องการ (Record) ประมวลผลแล้วไม่ได้ตามความต้องการ (records)
เพิ่ม
(add)
ถอน
(drop)
ย้ายตอน
(move)
section เต็ม
(useat)
ผิดเงื่อนไข
(ucond)
หน่วยกิตเกิน
(ovrcr)
1 6 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (15.00-16.00 น.) 24,298 2,898 1,445 9,489 113 690
2 7 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 8,123 1,876 1,005 8,249 80 541
3 7 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 3,416 954 404 7,646 70 564
4 8 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 4,961 1,408 670 7,208 48 476
5 8 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 3,975 1,041 681 5,755 21 537
6 9 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 2,749 823 548 5,487 17 506
7 9 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,940 722 365 4,840 10 422
8 10 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,487 541 295 4,324 9 409
9 10 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 840 341 183 3,948 9 417
10 11 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 833 394 186 3,773 7 400
11 11 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,034 538 222 3,466 7 363
12 12 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 908 435 135 3,318 8 337
13 12 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 760 414 130 3,121 7 320
14 13 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 561 239 64 3,066 6 303
15 13 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 260 99 27 3,048 6 295
16 14 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 428 166 57 2,967 5 284
17 14 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 415 178 41 2,901 5 275
18 15 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 618 226 78 2,729 5 248
19 15 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 237 - 2,553 5 227
20 16 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 174 - 2,419 5 219
21 16 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 150 - 2,256 5 202
22 17 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 139 - 2,152 4 194
23 17 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 116 - 2,073 4 184
24 18 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 113 - 1,985 4 178
25 18 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 136 - 1,896 4 171
26 19 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 144 - 1,825 4 163
27 19 พ.ย. 2564 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 132 - 1,787 4 159