ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตารางการประมวลผลระหว่างวัน

ลำดับ วันที่ประมวลผล ครั้งที่ ประมวลผลแล้วได้ตามความต้องการ (Record) ประมวลผลแล้วไม่ได้ตามความต้องการ (records)
เพิ่ม
(add)
ถอน
(drop)
ย้ายตอน
(move)
section เต็ม
(useat)
ผิดเงื่อนไข
(ucond)
หน่วยกิตเกิน
(ovrcr)
1 2 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 7,992 - - 23,325 277 316
2 3 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 2,386 - - 22,651 277 347
3 3 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,183 - - 22,263 277 409
4 4 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 980 - - 22,128 277 429
5 4 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 11,717 1,924 957 16,269 188 383
6 5 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 4,504 834 521 14,385 152 398
7 5 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 1,248 240 136 13,971 136 399
8 6 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,652 352 197 13,338 137 375
9 6 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 832 166 79 13,040 122 367
10 7 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,372 263 122 12,650 108 367
11 7 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 868 196 75 12,366 82 392
12 8 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,334 428 144 12,047 74 364
13 8 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 2,433 479 265 10,873 60 365
14 9 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 2,054 644 375 10,101 89 350
15 9 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 2,242 747 300 9,115 62 360
16 10 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,668 654 292 8,437 48 352
17 10 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 2,033 622 267 7,372 42 324
18 11 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 1,285 465 178 6,863 38 330
19 11 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 483 195 102 6,634 37 310
20 12 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) 612 224 75 6,490 37 293
21 12 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) 457 234 57 6,374 36 283
22 13 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - - - - - -
23 13 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 333 - 5,183 29 209
24 14 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 262 - 4,441 25 195
25 14 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 279 - 3,791 21 181
26 15 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 179 - 3,508 20 172
27 15 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 237 - 3,022 20 151
28 16 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 223 - 2,688 18 134
29 16 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 355 - 2,157 17 124
30 17 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 244 - 1,681 15 118
31 17 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - 185 - 1,479 15 114
32 18 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 1 (09.00-10.00 น.) - 147 - 1,442 14 110
33 18 ก.ค. 2563 ครั้งที่ 2 (15.00-16.00 น.) - - - 1,442 14 110
Back