MIDTERM 2/2021

date time
0800-1100 1200-1500 1530-1830
JAN 04 001101, 001201, 001102, 001202, 001222, 001223, 001224, 001225, 001226, 001227, 001228, 001229,
JAN 05 050104, 050112, 176100, 201110, 201190, 203152, 203154, 203206, 215205, 215207, 014270, 159101, 201116, 202100, 207188, 208141, 701100, 701284, 703244, 851100, 001250, 012173, 176104, 177142, 206266, 207187, 751100,
JAN 06 001230, 154104, 177141, 202102, 203175, 203204, 206161, 206281, 701202, 702211, 140104, 177222, 154281, 201117, 202147, 203100, 203236, 204123, 207106,
JAN 07 002102, 006103, 019101, 020101, 021101, 203103, 203104, 203114, 203162, 018114, 177181, 204114, 206191, 206261, 207109, 208101, 702100, 703202, 851105, 001112, 011100, 126101, 201100, 202101, 203111, 205100, 207100, 208263, 211100,
JAN 08 009103, 201114, 203113, 204251, 206100, 701244, 001118, 011251, 202231, 205103, 206103, 208272, 703103, 011157, 177114, 206112, 218100, 702101, 705211, 751102,
JAN 09 001210, 127100, 205105, 206171, 011269, 201111, 751101, 176101, 204101, 204102, 206111, 953111,
JAN 10 013110, 127101, 206162, 013103, 013203, 018131, 177220, 206104, 206182, 207162, 208140, 701181, 011257, 177113, 203226, 206172, 207181,
หมายเหตุ
  • กำหนดวันสอบของกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน วันอังคารและศุกร์ ใช้กับกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนวันอังคาร หรือวันศุกร์ ด้วย
  • กำหนดวันสอบของกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน วันจันทร์และพฤหัสบดี ใช้กับกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี ด้วย
  • ตารางสอบ Regular Exam ไม่ใช้กับกระบวนวิชาของระบบชั้นปี
  • กระบวนวิชาหลักสูตรนานาชาติ (sections 70X) และกระบวนวิชาของภาคพิเศษ (section 80X) ให้ใช้ตารางสอบเดียวกันกับ กระบวนวิชาภาคปกติ
  • สำหรับกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกตารางเรียนปกติ ตารางสอบเป็นไปตามที่ผู้สอน/ผู้จัดการกระบวนวิชากำหนด
Note
  • PATTERN TuF ALSO INCLUDES Tu ONLY OR Fr ONLY.
  • PATTERN MTh ALSO INCLUDES Mo ONLY OR Th ONLY.
  • REGULAR EXAMS SCHEDULE DO NOT APPLY ON COURSES IN YEARLY SYSTEMS.
  • COURSES IN INTERNATIONAL / SPECIAL PROGRAM (SECTION 70X AND 80X) ALSO USE REGULAR EXAM SCHEDULE.
  • FOR COURSES WITH TEACHING SCHEDULE OTHER THAN REGULAR SCHEDULE, EXAM IS SET BY COURSE INSTRUCTOR/MANAGER.