MIDTERM 1/2563

date time
0800-1100 1200-1500 1530-1830
SEP 07 001101, 001102, 001202, 001201,
SEP 08 001250, 018111, 154281, 206103, 206261, 207100, 701182, 751100, 001210, 159101, 201116, 202145, 203151, 204101, 205105, 206111, 218100, 701101, 701183, 050111, 177283, 202143, 203116, 206281, 207105, 701181, 701211, 702100, 751102,
SEP 09 177242, 203203, 203204, 204211, 206101, 206104, 206107, 206108, 701201, 003191, 011257, 019221, 201100, 201117, 202100, 206171, 207187, 703202, 011153, 012173, 021101, 203236, 206162, 702205,
SEP 10 002110, 006103, 019101, 203103, 203111, 206191, 206203, 751106, 001230, 002201, 019103, 019211, 202184, 205275, 208271, 703103, 851105, 011269, 177285, 202141, 207103, 705211,
SEP 11 002101, 019111, 020101, 201110, 203206, 206161, 207131, 013203, 176100, 201114, 202231, 206100, 208101, 702211, 703244, 851100, 011251, 018113, 177216, 201111, 208263, 702101, 751101, 851104,
SEP 12 013103, 177103, 201115, 203162, 204111, 206112, 207123, 215205, 702213, 013110, 014270, 019203, 154104, 176101, 203226, 204202, 205103, 206172, 001231, 203100, 205100,
SEP 13 009103, 127100, 207135, 215207, 011100, 127101, 176220, 202101, 177214, 206113, 206181, 207183,
หมายเหตุ
  • กำหนดวันสอบของกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน วันอังคารและศุกร์ ใช้กับกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนวันอังคาร หรือวันศุกร์ ด้วย
  • กำหนดวันสอบของกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอน วันจันทร์และพฤหัสบดี ใช้กับกระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ หรือวันพฤหัสบดี ด้วย
  • ตารางสอบ Regular Exam ไม่ใช้กับกระบวนวิชาของระบบชั้นปี
  • กระบวนวิชาหลักสูตรนานาชาติ (sections 70X) และกระบวนวิชาของภาคพิเศษ (section 80X) ให้ใช้ตารางสอบเดียวกันกับ กระบวนวิชาภาคปกติ
  • สำหรับกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนนอกตารางเรียนปกติ ตารางสอบเป็นไปตามที่ผู้สอน/ผู้จัดการกระบวนวิชากำหนด
Note
  • PATTERN TuF ALSO INCLUDES Tu ONLY OR Fr ONLY.
  • PATTERN MTh ALSO INCLUDES Mo ONLY OR Th ONLY.
  • REGULAR EXAMS SCHEDULE DO NOT APPLY ON COURSES IN YEARLY SYSTEMS.
  • COURSES IN INTERNATIONAL / SPECIAL PROGRAM (SECTION 70X AND 80X) ALSO USE REGULAR EXAM SCHEDULE.
  • FOR COURSES WITH TEACHING SCHEDULE OTHER THAN REGULAR SCHEDULE, EXAM IS SET BY COURSE INSTRUCTOR/MANAGER.

ON-LINE EXAMINATION FOR ACTIVE CITIZEN COURSES & DIGITAL LITERACY COURSES (MIDTERM)

COURSES ON-LINE EXAMINATION
DATE TIME
140104 (Group 1) MON SEP 7 15:30
140104 (Group 2) MON SEP 7 16:00
953111 MON SEP 7 16:30
204100 MON SEP 7 17:00