ขออภัยในความไม่สะดวก...ขณะนี้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ระบบบางระบบไม่สามารถใช้งานได้ดีในขณะนี้

แหล่งข้อมูลการสอบกลางภาค (ประกาศคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน)

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งข้อมูลการสอบกลางภาค (ประกาศคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน) 2/2564

คณะมนุษยศาสตร์


คณะวิจิตรศิลป์


คณะวิทยาศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์

Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 532/2023 Determine the schedules for the midterm examinations and appoint the invigilator committees for these examinations (First issue), First semester, Academic year 2023
Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 566/2023 Determine the schedules for the midterm examinations and appoint the invigilator committees for these examinations (Second issue), First semester, Academic year 2023
Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 605/2023 Change of the schedule for the midterm examination (First issue), First semester, Academic year 2023
Announcement, Faculty of Nursing, Chiang Mai University No. 695/2023 Change of the schedule for the midterm examination (Second issue), First semester, Academic year 2023
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 554 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 1) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรปกติ)
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 563 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรปกติ)
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 572 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรปกติ)
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 599 / 2566 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หลักสูตรปกติ)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องสอบกลางภาค กระบวนวิชา 554314 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร


คณะการสื่อสารมวลชน


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ