ระบบงานลงทะเบียนการศึกษารายปี ประจำปีการศึกษา
Yearly Enrollment


สำหรับคณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ   สำหรับนักศึกษา