CMU :: Chiang Mai University

วันที่จัดกิจกรรม
วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ติดต่อประสานงาน
1 (053) 948915-19
ที่อยู่ที่ติดต่อ
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
แผนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU OPEN HOUSE และสัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
CMU OPEN HOUSE : CHIANG MAI UNIVERISTY
เปิดระบบลงทะเบียน Cmu Open House 2019 สัมมนาแนะแนวรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2563
วันที่ 5-23 สิงหาคม 2562

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน

วันเดือนปีเกิด
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลเช่นเกิดวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2523 ให้กรอกข้อมูลดังนี้ 29042523
เลขประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย **โปรดเก็บข้อมูลวันเดือนปีเกิด และรหัสประชาชน 4 หลักสุดท้าย เพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
คำนำหน้าชื่อ: ชื่อ นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: *กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น อีเมล (ถ้ามี)
ประเภทผู้ลงทะเบียน:
ระดับการศึกษา:
ลักษณะการศึกษา: อื่น ๆ โปรดระบุ...
โรงเรียน:
 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

วันเดือนปีเกิด : ** วันเดือนปีเกิดตัวเลข 8 ตัว
เลขประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย : ** เลขประจำตัวประชาชน 4 หลักสุดท้าย
ชื่อ : ** กรอกเฉพาะชื่อ ไม่ต้องกรอกคำนำหน้า
นามสกุล :

สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน

ลำดับที่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนรับทั้งหมด จำนวนผู้ลงทะเบียนรอบที่ 1 จำนวนผู้ลงทะเบียนรอบที่ 2
1 คณะ มนุษยศาสตร์ 3000 1454 1447
2 คณะ ศึกษาศาสตร์ 800 391 367
3 คณะ วิจิตรศิลป์ 100 99
4 คณะ สังคมศาสตร์ 200 97 90
5 คณะ วิทยาศาสตร์ 1120 541 521
6 คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 2000 970 966
7 คณะ เกษตรศาสตร์ 300 141 139
8 คณะ เภสัชศาสตร์ 400 197 198
9 คณะ เทคนิคการแพทย์ 200 96 100
10 คณะ พยาบาลศาสตร์ 280 137 133
11 คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 1400 646 660
12 คณะ สัตวแพทยศาสตร์ 200 96 94
13 คณะ บริหารธุรกิจ 800 387 386
14 คณะ เศรษฐศาสตร์ 400 363
15 คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 400 382
16 คณะ การสื่อสารมวลชน 200 192
17 คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 400 192 195
18 คณะ นิติศาสตร์ 250 244
19 วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 300 284
20 วิทยาลัย นานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล 160 75 66
21 สัมมนาแนะแนวการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 2800 1247 1438

สำหรับเจ้าหน้าที่คณะ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ